Forretningsbetingelser.

Enhver aftale som indgås med Cliche er omfattet af anførte forretnings-betingelser. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse at samtlige forretningsbetingelser overholdes.

Anvendelse

Alt materiale som forefindes på hoteller eller servere hos Cliche, skal overholde gældende lovgivning om ophavsret og må ikke krænke tredjemands rettigheder, hverken i forbindelse med billeder, tekster, video, musik eller filer generelt. Det er kundens ansvar overfor Cliche at dette overholdes. Det er ikke tilladt at have ulovligt, erotisk, pornografisk, racistisk, kontroversielt eller andet stødende materiale placeret på Cliches servere.

Det er ikke tilladt at have filarkiver til download, i denne forbindelse defineret som filer som ikke direkte kan vises på hjemmesiden, fx programmer, ISO-filer, video- og lyd-filer, datafiler i tilknytning til fx mobilapplikationer (apps) og pakke-arkiver. Ligeledes er streaming af video eller lyd ikke tilladt. Særlig aftale kan dog i mange tilfælde indhentes hos Cliche, hvis filerne er relevante for kundens forretning. Til streaming bør relevante tjenester benyttes.

Ej heller er det tilladt at benytte hjemmesidens FTP som en backup-løsning, hvor der ligger materiale som ikke er tiltænkt offentliggørelse via hjemmesiden.

Misbrug af ressourcer, fx CPU og RAM, skal undgås, og såfremt Cliche mener der foregår misbrug skal dette rettes inden for rimelig tid. I disse situationer vil det være op til Cliche at vurdere om det er forsvarligt at holde den pågældende service åben uden at det går ud over andre kunder på samme server.

Benyttelse af Cliches tjenester til masseudsendelse af e-mails, enten via webserver eller mailserver, er hverken tilladt eller inkluderet i Cliches serviceydelser - særlig aftale kan dog indhentes hos Cliche, hvis fx nyhedsbreve er relevante for kundens forretning.

Det påhviler kunden at sørge for at hjemmeside er opdateret tilstrækkeligt til enhver tid, således at misbrug i forbindelse med fx spam-robotter undgås i gæstebøger, debatfora med videre.

Cliches mailservere er ikke tiltænkt som mailarkiv, hvorfor kunden bør sørge for at hente indkomne mails indenfor rimelig tid, herunder nævnt 3 måneder.

Misbrug af sikkerhedshuller i fx CMS-pakker eller egenudviklet kildekode kan skabe problemer for andre kunder via generel ustabilitet, og Cliche kan uden yderligere varsel nedlukke serviceydelser som misbruges af udenforstående, både af hensyn til sikkerheden for ramte kundes hjemmeside og serverens generelle stabilitet.

Hvis ovenstående betingelser ikke overholdes kan Cliche til enhver tid nedlukke serviceydelser. Cliche kan ikke gøres ansvarlig for brud på ovenstående. Eventuelle begrænsninger hos Cliche har til hensigt at sørge for opretholdelse af en god oppetid samt hurtig tilgang til vores tjenester.

Ændring af aftale

Ændring af serviceydelser til fx et dyrere produkt vil kun komme til at koste differencen mellem den forrige aftale og den nye for resten af den forrige aftalte periode. Ønskes en billigere løsning vil pengene for en allerede aftalt løsning ikke blive tilbagebetalt. Ændringer af aftaler koster ikke gebyr.
Cliche forbeholder sig ret til på et hvert tidspunkt at ændre forretningsbetingelserne og gældende priser samt produkter, uden forvarsel. Alle prisændringer vil træde i kraft for kunden fra næste betalingsperiode. Cliches forretningsbetingelser gælder ved indgåelse af nye aftaler samt løbende abonnementsfornyelser, og det er til enhver tid kundens ansvar og pligt at være bekendt med forretningsbetingelserne.

Ansvar

Cliche bærer ikke ansvar for tabt data på kundens hjemmeside eller mailkonto. Kunden bærer selv ansvar for materiale på servere hos Cliche, bør selv sørge for regelmæssig lokal backup af hjemmeside og eventuel database. Kunden er til enhver tid ansvarlig for at kundeoplysninger i er ajourført hos Cliche. Cliche udfører jævnlig og ansvarlig opgradering af software på servere, og det er kundens ansvar at sørge for at hjemmesidens programmering er optimeret til fremtidige versioner af pågældende software. Kunden er altid ansvarlig for at overholde betingelser for registrering af domænenavne, herunder juridiske forhold.

Trafik

Der er fri trafik hos Cliche, såkaldt fair use, indtil det vurderes at den frie trafik bliver misbrugt, eller at trafikken belaster vores systemer og er til gene for andre kunder. Cliche forbeholder sig ret til at nedlukke serviceydelser midlertidigt for at teste for belastning, og i disse situationer vil det være op til Cliche at vurdere om det er forsvarligt at holde den pågældende service åben uden at det går ud over andre kunder. Kunden vil blive kontaktet i sådanne situationer, for at finde en holdbar løsning der ikke er til gene for den videre drift.

Betalingsbetingelser

Alle angivne priser er inklusiv moms. Alle aftaler forudbetales for et år ad gangen, dog er der ved nogle domæner betaling for 2 år ad gangen. En ordre forfalder til betaling 14 dage efter modtagelse, eller hurtigst muligt. Cliche forbeholder sig retten til at lukke forbindelsen til kunder med manglende betaling af fornyelse. Ved ajourført indbetaling af ordrer udstedes der en faktura til kunden.

Opsigelse

Kunden kan til enhver tid opsige en bestående serviceaftale, såfremt den sker skriftligt. Fejlbestilte aftaler kan annulleres inden 14 dage efter aftalens indgåelse ved skriftlig henvendelse til Cliche. Cliche er dog ikke forpligtet til tilbagebetaling, hvis der er gået mere end 14 dage siden indbetaling. Cliche kan med en måneds skriftlig varsel (via e-mail) opsige en aftale. Et eventuelt resterende beløb af en forudbetalt periode vil herved blive refunderet. Dog kan Cliche ved brud på forretningsbetingelserne ophæve den indgåede aftale uden opsigelse. I sådanne tilfælde er Cliche ikke berettiget til at tilbagebetale en eventuelt forudbetalt periode.

Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret jævnfør forbrugeraftalelov. Dette gælder dog ikke for omkostninger i forbindelse med domænenavn, herunder registrerings- og årsafgift (også kaldet opretholdelsesafgift), da det er et specialtilpasset produkt. Eventuelle årsafgifter der leveres med rabat i forbindelse med bestilling, bliver fratrukket beløbet du får tilbagebetalt, jævnfør lovgivning om visse forbrugeraftaler.

Domæneregler

Domæner registreret gennem Cliche Hosting er underlagt specifikke regler fra det pågældende registry. Som registrant er det dit ansvar at være bekendt med de relevante regler for det pågældende domænenavn du registrerer. Dette gælder blandt andet
- DK Hostmasters generelle vilkår (dk)
- OpenSRS/Tucows Registration Agreement (com, net, org, info, biz, name, de, co.uk, fi, mobi, ws, xyz, link, email, gratis, menu, cool, center, guru, wtf, gallery, community, club, company, support, website, guide, shop, pro)
- EURid vilkår for registrering (eu)
- Registreringsvilkårene fra Stiftelsen for Internetinfrastruktur. (se)
- Registreringsvilkårene fra Stiftelsen for Internetinfrastruktur. (nu)
- Norid Regelverk / Domain name policy (no)
- Denic Domainbedingungen (de)
- ICANN Registrants Rights and Responsibilities

Domænespecifikt (dk)

DK Hostmaster A/S administrerer alle .dk domænenavne. Dette betyder, at du i forbindelse med registreringen af et .dk domænenavn indgår en aftale med DK Hostmaster A/S omkring brugsretten til domænenavnet.
Din registrering af domænenavnet er derfor omfattet af DK Hostmaster A/S Generelle Vilkår, der omhandler regler for tildeling, registrering og administration af .dk domænenavne.
Du skal være opmærksom på, at du samtidig med bestillingen af et .dk domænenavn giver samtykke til, at fortrydelsesretten i henhold til Forbrugeraftaleloven fraskrives.
Det er en forudsætning for at få brugsretten til et .dk domænenavn, at DK Hostmaster A/S kan validere dine navne- og adresseoplysninger. Dette følger af et krav i domæneloven om retvisende data.
Har du har adresse i Danmark, validerer DK Hostmaster A/S dine oplysninger om navn og adresse mod enten det danske CPR- eller CVR-register.
Registrerer du et . dk domænenavn som en privatperson, skal du være opmærksom på, at du kan være nødsaget til at oplyse dit CPR-nummer samt anvende NemID til brug for valideringen af navn og adresse.
Registrerer du et .dk domænenavn som en virksomhed, skal du oplyse dit CVR-nummer til brug for valideringen af navn og adresse.
DK Hostmaster A/S er berettiget til at slette din ansøgning om en registrering af et domænenavn, såfremt oplysninger om navn og adresse ikke kan valideres.
De oplysninger du afgiver i forbindelse med registreringen af et .dk domænenavn registreres hos DK Hostmaster A/S, og vil blive brugt i forbindelse med administrationen af dit .dk domænenavn.
Det følger af domæneloven, at dine oplysninger om navn, adresse og telefonnummer skal gøres offentligt tilgængelige. Dette sker via den offentlige whois-database over alle registrerede .dk domænenavne, som findes på DK Hostmaster A/S' hjemmeside.
Er du privatperson, og har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret eller i henhold til udenlandsk lovgivning, kan du være anonym i whois-databasen.
Du kan finde mere information om registreringen og administrationen af .dk domænenavne hos DK Hostmaster A/S på www.dk-hostmaster.dk.

Persondata

Cliche registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse med indgåede abonnementer og ordrer. Cliche behandler sådanne oplysninger på en måde som er foreneligt med og i overensstemmelse med lov om persondataoplysninger. Persondataoplysninger bliver behandlet fortroligt i forbindelse med registrering af domæner hos relevante domæneregistre. Oplysninger videregives ikke til andre parter, med mindre dette sker i forbindelse med strafbare forhold, hvorved persondataoplysninger vil blive videregivet til relevante involverede myndigheder. Kunden er til enhver tid ansvarlig for at kundeoplysninger i er ajourført hos Cliche. Kunden accepterer at Cliche kan sende opfølgende mails i forbindelse med nyhedsbreve angående Cliches tjenester og produkter.

Værneting

Enhver tvist i anledning af disse betingelser eller den indgåede aftale mellem kunden og Cliche, skal afgøres efter dansk ret ved retten i Køge.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til: Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her - ec.europa.eu/odr.

Support 7020 1337