Forretningsbetingelser.

Enhver avtale som inngås med Cliche er omfattet av anført forretningsbetingelser. Kunden aksepterer ved inngåelse av avtale at samtlige forretningsbetingelser overholdes.

Anvendelse

All materiale som finnes på hoteller eller servere hos Cliche, skal overholde gjeldende lovgivning om opphavsrett og skal ikke krenke tredjemannsrettigheter, hverken i forbindelse av bilder, tekster, video, musikk eller filer generelt. Det ikke tillatt å ha ulovlig, erotisk, pornografisk, rasistisk, kontroversielt eller på annen måte støtende materiale på Cliches servere.

Det er ikke tillatt å ha filarkver til download, i denne forbindelse definert som filer som ikke direkte kan vises på hjemmesiden, f. eks. programmer, ISO-filer, video og lyd filer, datafiler i tilknytning til fk ek.s mobilapplikasjoner (apps) og pakkearkiver.

Likeså er streaming av lyd og bilde ikke tillat. Særlig avtale kan dog i mange tilfeller innhetens hos cliche, hvis filene er relevante for kundens forretning.

Det er heller ikke tillatt å benytte hjemmesidens FTP som en backupløsning, hvor det ligger materiale som ikke er tiltenkt offentliggjørelse via hjemmesiden.

Msibruk av ressurser, som f. eks. CPU og RAM, skal unngås, og såfremt cliche mener det forekommer misbruk skal dette rettes innen rimelig tid. I disse situasjoner vil det være opp til ccliche å vurdere om det er forsvarlig å holde den gjeldende tjenesten åpen uten at det skal gå ut over andre kunder på samme server.

Benyttelse av Cliches tjenester til masseutsendelse av epost, enten via webserver eller mailserver, er hverken tillatt eller inkludert i Cliches serviceytelser - særlig avtale kan dog innhentes hos Cliche, hvis f. eks. nyhetsbrev relevant for kundens forretning.

Det påhvilker kunden å sørge for at hjemmesiden er oppdatert tilstrekkelig til enhver tid, således at misbruk i forbindelse med f. eks. spam-robotter unngås i gjestebøker, debatforum osv.

Misbruk av sikkerhetshull i f. eks. CMS-pakker eller egenutviklet kildekode kan skape problemer for andre kunder via generell ustabilititet og Cliche kan uten ytterligere varsel lukke ned tjenester som misbrukes av utenforstående, både av hensyn til sikkerheten for ramte kundes hjemmeside og serverens generelle stabilitet.

Hvis overstående betingelser ikke overholdes kan Cliche til enhver tid lukke ned tjenesten.
Cliche kan ikke holdes ansvarlig for brudd på overstående. Eventuelle begrensninger hos Cliche har til hensikt å sørge for opprettholdelse av en god oppetid samtig hurtig tilgang til våre tjenester.

Endring av avtale

Endring av tjenester til et f. eks. dyrere produkt vil kun koste differansen mellom den forrige avtale og den nye for resten av den forrige avtale periode.
Ønskes en billigere løsning vil pengene for en allerede avtalt løsning ikke bli tilbakebetalt.
Endringer av avtaler har ingen gebyrer.
Cliche forbeholder seg retten til enhver tid å endre forretningsbetingelsene og gjeldende priser, samt produkter, uten forsvarsel. Alle prisendringer vil tre ikraft for kunden fra neste betalingsperiode. Cliches forretningsbetingelser gjelder ved inngåelse av nye avtaler samt løpende abonnementsfornyelser og det er til enhver tid kundens ansvar og plikt å være kjent med forretningsbetingelsene.

Ansvar

Cliche bærer ikke ansvar for tapt data på kundens hjemmeside eller epostkonto. Kunden bærer selv ansvar for materialet på servere hos cliche, bør selv sørge for regelmessig lokal backup av hjemmeside og eventuell database. Kunden er til enhver tid ansvarlig for at kundeopplysningene er ajour hos Cliche. Cliche utfører jevnlig og ansvarlig oppgradering av software på serverne, og det er kunden ansvar å sørge for at hjemmesidens programmering er optimert til fremtidige versjoner av pågjeldende software. Kunden er alltid ansvarlig for å overholde vilkårene for registrering av domenenavn, inkludert juridiske saker.

Trafikk

Det er fri trafikk hos Cliche, såkalt ”fair use”, inntil det vurderes at den frie trafikken blir misbrukt, eller at trafikken belaster våre systemer og er forstyrrende for andre kunder. Cliche forbeholder seg retten til å lukke ned tjenester midlertidig for å teste for belastning, og i disse situasjoner vil det være opp til Cliche å vurdere om det er forsvarlig å holde den pågjeldende tjenesten åpen uten at det går ut over andre kunder. Kunden vil bli kontaktet i slike situasjoner, for å finne en holdbar løsning som ikke skaper vansker for videre drift.

Betalingsbetingelser

Alle angivne priser er inklusiv moms. Alle avtaler forhåndsbetales for et år av gangen, dog det er ved enkelte domener betaling for 2 år av gangen. En ordre forfaller til betaling 14 dager etter mottakelse, eller hurtigst mulig. Cliche forbeholder seg retten til å lukke forbindelsen til kunden med manglende betaling av fornyelse. Ved ajourført innbetaling av ordre utsendes det en faktura til kunden.

Oppsigelse

Kunden kan til enhver tid si opp en bestående tjenesteavtale, såfrem den skjer skriftlig. Feilbestilte avtaler kan annulleres innen 14 dager etter avtalens inngåelse ved skriftlig henvendelse til Cliche. Cliche er dog ikke forpliktet til tilbakebetaling, hvis det er gått mer enn 14 dager siden innbetaling. Cliche kan med en måneds skriftlig varsel (via epost) si opp en avtale. Et eventuelt resterende beløp av en forhåndsbetalt periode vil herved bli refundert. Dog kan Cliche ved brudd på forettningsbetingelsene, oppheve den inngåtte avtale uten oppsigelse. I slike tilfeller er ikke Cliche berettiget til å tilbakebetalen en eventuelt forhåndsbetalt periode.

Domeneregler

Domener registrert gjennom Cliche Hosting er underlagt spesielle regler fra registeret. Som registrant er det ditt ansvar å være kjent med de relevante regler for domenenavnet du registrerer. Dette gjelder blant annet
- DK Hostmasters generelle vilkår (dk)
- OpenSRS/Tucows Registration Agreement (com, net, org, info, biz, name, de, co.uk, fi, ws)
- EURid villår for registrering (eu)
- Registreringsvilkårene fra Stiftelsen for Internetinfrastruktur. (se)
- Registreringsvilkårene fra Stiftelsen for Internetinfrastruktur. (nu)
- Norid Regelverk / Domain name policy (no)
- Denic Domainbedingungen (de)
- ICANN Registrants Rights and Responsibilities

Persondata

Cliche registrerer kundens person- og firmaopplysninger i forbindelse med inngått abonnenter og ordre. Cliche behandler slike opplysninger på en måte som er forenlig med og i overensstemmelse med lov om persondataopplysninger. Persondataopplysninger blir behandlet fortrolig i forbindelse med registrering av domener hos relevante domeneregistre.
Opplysninger videregis ikke til andre parter, med mindre dette er i forbindelse med straffbare forhold, hvor da persondataopplysninger vil bli gitt videre til relevante involverte myndigheter. Kunden er til enhver tid ansvarlig for at kundeopplysninger er ajourført hos Cliche. Kunden aksepterer å Cliche kan sende følge opp e-post for nyhetsbrev vedrørende Cliche tjenester og produkter.

Verneting

Enhver tvist i anledning av disse betingelser eller den inngåtte avtale mellom kunde og Cliche skal avgjøres etter den danske rett ved retten i Køge.

Support 22421442