Affärsvillkor.

Varje avtal som ingås med Cliche omfattas av angivna affärsvillkor. Kunden accepterar vid avtalets ingång att samtliga affärsvillkor följs.

Användning

All material som finns på hotell eller servers hos Cliche, ska följa gällande lagstiftning om upphovsrätt och får inte kränka tredje parts rättigheter, varken i förbindelse med bilder, texter, video, audio eller filer i allmänhet. Det år inte tillåtet att ha olagligt, erotiskt, pornografiskt, rasistiskt, kontroversiella eller på annat sätt stötande material på Cliches servrar.

Det är inte tillåtet att ha filarkiv för nedladdning, i detta sammanhang definierat som filer som inte kan visas direkt på hemsidan, t.ex. program, ISO-filer, video-och ljudfiler, datafiler i samband med t.ex. mobila applikationer (apps) och paket-arkiv. Likaså är streaming av ljud och bilder inte tillåtet. Särskilt avtal kan dock i många tillfällen ingås med Cliche, om filerna är relevanta för kundens affärer.

Det är heller inte tillåtet att använda hemsidans FTP som backup-lösning, där det ligger material som inte är ämnat att offentliggöras via hemsidan.

Missbruk av resurser, t.ex. CPU och RAM, skall undvikas. Om Cliche anser att det föregår missbruk skall detta korrigeras inom rimlig tid. I dessa situationer kommer det vara upp till Cliche att värdera om det är försvarligt att hålla den tjänsten i fråga öppen utan att det går ut över andra kunder på samma server.

Användning av Cliche tjänster för massdistribution av e-post, antingen via webbserver eller e-postserver, är varken tillåtet eller ingår i Cliche tjänster - särskild överenskommelse kan erhållas från Cliche, om t.ex. nyhetsbrev som är relevanta för kundens verksamhet.

Det är upp till kunden att se till att hemsidan regelbundet blir uppdaterad, så att missbruk i förbindelse med t.ex. spam-robots undvikes i gästböcker, forums m.m.

Cliches mailservers är inte ämnade som mailarkiv, därför ska kunden se till att hämta inkomna mail inom en rimlig tidsperiod, närmre bestämt 3 månader.

Missbruk av säkerhetsluckor i t.ex. CMS paket eller egenutvecklad källkod kan skapa problem för andra kunder genom generell instabilitet och Cliche kan utan förvarning stänga av tjänster som missbrukas av utomstående, både av hänsyn till säkerheten för den drabbade kundens hemsida men även för server generella stabilitet.

Om ovanstående regler inte följes har Cliche rätten att stänga ner tjänsterna. Cliche kan inte hållas till svars för brott på ovanstående. Eventuella begränsningar hos Cliche finns med avsikt för upprätthållelse av god uppetid samt snabb tillgång till våra tjänster.

Ändring av avtal

Ändring av tjänst till t.ex. dyrare produkt kommer det att kosta mellanskillnaden mellan det förra avtalet och det nya för resten av den tidigare avtalade perioden. Önskas en billigare lösning kommer pengarna för den redan avtalade tjänsten inte bli tillbakabetald. Ändring av avtalet kostar inget extra.
Cliche förbehåller sig rätten till att på vilken som helst tidpunkt ändra affärsvillkoren och gällande priser samt produkter, utan förvarning. Alla prisändringar kommer träda i kraft för kunden från och med följande betalningsperiod. Cliche regler och villkor gäller vid ingång av nya kontrakt samt löpande abonnemangförnyelser, och det är alltid kundens ansvar och skyldighet att känna till affärsvillkoren.

Ansvar

Cliche bär inte ansvar för förlorad data på kundens hemsida eller mailkonto. Det är kundens egna ansvar för material på serverna hos Cliche och bör själv regelbundet säkerhetskopiera hemsida och eventuellt databas. Kunden ansvarar för att deras kunduppgifter regelbundet är uppdaterade hos Cliche. Cliche utför regelbundet och ansvarigt uppdateringar av mjukvara på serverna, det är kundens ansvar att se till att hemsidans programmering är optimerat till framtida versioner av mjukvaran i fråga. Kunden är alltid ansvarig för att uppfylla villkoren för registrering av domännamn, inklusive juridiska frågor.

Trafik

Det är fri trafik hos Cliche, s.k. fair use, tills det värderas att den fria trafiken blir missbrukad, eller att trafiken belastar vårt system och besvärar övriga kunder. Cliche förbehåller sig rätten att stänga ner tjänster tillfälligt för att testa för belastning, i dessa situationer kommer det vara upp till Cliche att värdera om det är försvarligt att hålla tjänsten i fråga öppen utan att detta går ut över andra kunder. Kunden blir kontaktad i dessa situationer, för att finna en hållbar lösning som inte belastar driften.

Betalingsvillkor

Samtliga priser är angivet inklusive moms. Alla tjänster förskottsbetalas ett år åt gången, dock finns det särskilda domäner som betalas 2 år åt gången. En order förfaller till betalning 14 dagar efter mottagelse, eller snarast möjligt. Cliche förbehåller sig rätten att stänga ner förbindelsen till kunder som saknar betalning av förnyelse. Vid utförd inbetalning av order utsänds det en fullständig faktura till kunden.

Uppsägelse

Kunden kan när som helst säga upp sitt gällande avtal, så länge det sker skriftligt. Felbeställda avtal kan avbrytas inom 14 dagar efter avtalets ingång via skriftlig hänvändelse till Cliche. Cliche är dock ej förpliktigad till återbetalning, om det gått mer än 14 dagar sedan inbetalningen. Cliche kan med en månads skriftlig varsel (via e-mail) säga upp ett avtal. Ett eventuellt resterande belopp av förskottsbetald period blir härmed återbetalat. Dock kan Cliche vid brott av affärsvillkor upphäva det ingående avtalet utan uppsägelse. I sådana tillfällen är Cliche inte skyldig att tillbakabetala en eventuellt förskottsbetald period.

Domän policies

Domäner registrerade via Cliche Hosting har särskilda regler från registret. Som registrant är det ditt ansvar att känna till de relevanta reglerna för det domännamn du registrerar. Detta gäller bland annat
- DK Hostmasters generelle vilkår (dk)
- OpenSRS/Tucows Registration Agreement (com, net, org, info, biz, name, de, co.uk, fi, ws)
- EURid villkor för registrering (eu)
- Registreringsvilkårene fra Stiftelsen for Internetinfrastruktur. (se)
- Registreringsvilkårene fra Stiftelsen for Internetinfrastruktur. (nu)
- Norid Regelverk / Domain name policy (no)
- Denic Domainbedingungen (de)
- ICANN Registrants Rights and Responsibilities

Persondata

Cliche registrerar kundens person- och firmauppgifter i förbindelse med ingående abonnemang och orders. Cliche behandlar sådana uppgifter på ett sätt som är i överenskommelse med lagen om persondatauppgifter. Persondatauppgifter blir behandlade konfidentiellt i förbindelse med registrering av domäner hos relevanta domänregister. Uppgifter ges ej vidare till andra parter, så vidare detta sker i förbindelse med straffbara förhållande, då persondatauppgifterna blir vidaresända till de relevanta myndigheter som berörs. Kunden ansvarar alltid för att deras kunduppgifter hålls uppdaterade hos Cliche. Kunden förbinder sig att Cliche kan skicka följa upp e-postmeddelanden för nyhetsbrev om Cliche tjänster och produkter.

Jurisdiktion

Eventuella tvister i samband med dessa villkor eller det ingående avtalet mellan kunden och Cliche, skall avgöras enligt dansk lag vid domstolen i Køge.

Klagan

Om du vill klaga över en vara eller tjänst inköpt hos oss, kan du skicka in en klagan till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, 10123, Sverige, www.arn.se.
Du kan även använda Europa-Kommissionens online klagoportal . Detta gäller speciellt dig som bor i ett annat EU-land. Klagan skickas in här - ec.europa.eu/odr.

Support 0840300123